Všeobecné obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem:

VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ s.r.o.
IČ: 04338014
Varšavská 715/36, Praha 2
120 00

a

zákazníkem:

Fyzická či právnická osoba, která uzavře smlouvu s poskytovatelem.

II. Definice pojmů

Virtuální sídlo / Virtuální kancelář – Služba zajišťující poskytnutí sídla firmy a dalších služeb s tím souvisejících prostřednictvím poskytovatele. Obsah a definice služeb je zveřejněna s aktuální nabídkou na webu poskytovatele, který je dostupný na internetové adrese https://virtualnikancelar-praha.cz/.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit sídlo firmy zákazníkovi a závazek zákazníka tyto služby platit dle aktuální nabídky, vybrané služby a ceny uvedené na webu https://virtualnikancelar-praha.cz/ či objednávkovém formuláři.

IV. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování sídla firmy se uzavírá řádným vyplněním objednávky a odesláním objednávkového formuláře na webu https://virtualnikancelar-praha.cz/.

Smlouva se uzavírá na dobu fakturačního období vyplněného při objednávce.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazníkovi je zakázáno:
  • Provozovat a vyvíjet činnosti, které jsou v rozporu s právním řádem České Republiky, platnými mezinárodními úmluvami a dobrými mravy, a které porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva.
  • Jakýmkoli způsobem narušovat provoz virtuální kanceláře.
 2. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou poskytovateli.
 3. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí objednaných služeb sídla firmy zákazníkovi.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přerušení provozu kanceláře z důvodů údržby, oprav a instalace nových zařízení po dobu nezbytně nutnou.
 5. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk či případné škody zákazníka v souvislosti s používáním služby. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za případné škody způsobené přerušením či výpadkem provozu služeb.

VI. Platby

 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k proplacení služby zaslané poskytovatelem elektronickou poštou.
 2. V případě neuhrazení poplatku ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ceny a rozsah poskytovaných služeb.

VII. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”) osobní údaje. V tomto bodu jsou sepsány informace o tom, jaké údaje evidujeme, jak je zpracováváme a po jak dlouhou dobu je uchováváme.

A) Jaké osobní údaje zpracováváme

 • a) Fakturační údaje:
  Jméno a příjmení
  Celá adresa
  – Město
  – Adresa
  – PSČ
  E-mailová adresa
  Název firmy

  DIČ
 • b) Provozní údaje:
  Objednávky zákazníka
  Nastavení poskytovaných služeb
  E-mailovou komunikaci

B) Účel zpracování a doba uchování osobních údajů

Fakturační údaje jsou uchovávány po dobu trvání objednávky pro účely plnění smlouvy a následně 10 let pro účely daňové evidence ze zákonné povinnosti.

Provozní údaje jsou uchovávány po dobu trvání objednávky pro účely plnění smlouvy (poskytnutí sídla firmy) a jsou násladně smazány při ukončení objednávky či vypovězením obchodních podmínek nebo až po vyřešení soudního sporu.

Tyto údaje slouží zejména k bezvadnému plnění poskytovaných služeb.

C) Z jakých zdrojů údaje získáváme

Veškeré osobní údaje které poskytovatel zpracovává jsou přímo získané údaje od zákazníka.

D) Komu údaje předáváme

Výše uvedené údaje zpracovává poskytovatel v roli správce. Tudíž určuje účely a prostředky zpracování.

Poskytovatel pro zpracování údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří se řídí pokyny poskytovatele při tomto zpracování. Poskytovatel předává následující osobní údaje.

Údaje týkající se poskytování sídla firmy jsou vyplňováné do Google Disk (jméno, příjmení, adresa, město, psč, společnost, e-mail, telefon) v rámci plnění smlouvy.

Fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa, město, psč, společnost, ič, dič) jsou předávány do účetního systému za účelem evidence fakturace, pohledávek a držení daňové evidence tj. v rámci plnění smlouvy a zákonné povinnosti.

E) Právo zákazníka ve vztahu ke zpracování osobních údajů

 • a) Právo na přístup – Veškeré fakturační a provozní údaje jsou zpřístupněny na písemnou žádost, na základě které sdělíme, jaké informace o konkrétním zákazníkovi evidujeme.
 • b) Právo na výmaz – V případě, že bude zákazník chtít vymazat veškeré evidované osobní údaje, lze to učinit na základ ěpísemné žádosti. Údaje které jsou evidované na základě plnění smlouvy či zákonných povinností lze smazat až ve chvíli, kdy bude toto plnění neplatné. Je tedy potřeba nejdříve službu vypovědět.
 • c) Právo na opravu – Veškeré fakturační a provozní údaje lze opravit prostřednictvím písemné žádosti.
 • d) Právo na omezení zpracování – Kdo nechce aby některé jeho údaje nebyly zpracovávány, musí zaslat písemnou žádost. Jelikož zpracováváme téměř výhradně osobní údaje, které souvisí s poskytováním služby, je potřeba zvážit zda-li omezení zpracování neomezí poskytování služby.
 • e) Právo vznést námitku – Kdo nechce aby veškeré jeho údaje byly zpracovávány, či chce pozastavit jejich zpracování, musí zaslat písemnou žádost.
 • f) Právo podat stížnost – Každý má právo podat písemnou stížnost, domnívá-li se, že poskytovatel zpracovává údaje neoprávněně. Stížnost lze podat u příslušného dozorového úřadu kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • g) V případě jakýchkoli dotazů či podnětů ohledně zpracování osobních údajů je třeba se písemně obrátit na poskytovatele.

F) Předávání osobních údajů mimo EU (EHP)

Poskytovatel nepředává osobní údaje mimo evropský hospodářský prostor.

G) Smlouva o zpracování osobních údajů

Zákazník uzavřením smlouvy uzavírá také Smlouvu o zpracování osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Zákazník souhlasí se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních údajů poskytovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro fakturační potřebu a domáhání se práva.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. Aktuální znění obchodních podmínek poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách a zákazník bude na změnu upozorněn e-mailem. Zákazník má právo změny ve Všeobecných obchodních podmínkách písemně odmítnout. V případě že zákazník odmítne změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, je poskytovatel i zákazník oprávněn předčasně smlouvu ukončit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018